Üyelik Sözleşmesi


1. Taraflar
a) İşbu üyelik sözleşmesi www.gokcense.com internet sitesinin ve mobil uygulamasının(“internet sitesi ve mobil uygulama faaliyetlerini yürüten Saraçoğlu Mahallesi Işıkalan Sokak No:5 Karatay/KONYA adresinde mukim Gökçense Grup olarak anılacaktır.
b) Siteye üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Gökçense’nin sahip olduğu Platform’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3.Tanımlar
Alıcı: Platform üzerinde üçüncü kişi satıcılar tarafından, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.
Satıcı: Gökçense ile yaptığı Elektronik Ticaret Aracılık Sözleşmesi kapsamında Platform’da oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder.
Platform:6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca "elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı" sorumluluklarını elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları uyarınca "yer sağlayıcı" sıfatıyla satıcılar ile alıcıları Platform üzerinden buluşturarak satıcıların Platform’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak aracılık ettiğini  ifade eder.
 
Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan kimliği belirli veya belirlenebilir kılan gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ifade eder.
4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
4.1.6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca "elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. Gökçense, Platform’da yer alan hiçbir görsel, yazılı veya sair nitelikteki içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir.
 
4.2. Üyelik oluşturan tekil üyedir. Üyelik bilgilerini 3. Kişilerle paylaşamaz veya kullandıramaz.
 
4.3. Üye, Platform’u ve Platform’daki içerik, materyal ve unsurları, işbu Sözleşme’ye, Gökçense’nin herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Platform kurallarına, ilgili mevzuat hükümlerine ve ahlak kurallarına uygun olarak kullanacağını, aykırı kullanımlarından kaynaklanabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
4.4. Platform’a üye olunurken üyelik sayfasında belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi ve Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması gerekmektedir. Üye verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Gökçense'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
4.5. Üye, Platform’a üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye’nin Platform’a kayıt olurken kullandığı e posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır.
4.6.Üye, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Gökçense'ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve Gökçense'nın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.7. Üye Platform’u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeye ait olacaktır.
4.8. Platform’da üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir,düşünce ve yorumlar, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve Gökçense’nin bu fikir, düşünce ve yorumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.9. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Gökçense’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır.
4.10. Gökçense'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğine son verme hakkı saklıdır. Üye, Gökçense’nin bu hakkını kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul eder.
4.11. Gökçense, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.
4.12. Gökçense, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
4.13. Gökçense, Platform’un virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Platform’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
4.14. Gökçense, Dolandırıcılık şüphesi oluşturan bir siparişi Üye’ye önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olup işbu iptal nedeniyle Üye’nin Gökçense’den herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır.
4.15. Üye, Gökçense  tarafından Platform’un iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul ve beyan eder.
5.Kişisel Verilerin İşlenmesi
Gökçense sitede bulunan ürünlerin takip edilerek veya satın alınarak üyelik oluşturan kullanıcıların kişisel verilerini işlemektedir. Üye olan kişilerin işlenen verileri aşağıdaki gibidir.
 
5.1. İletişim bilgileriniz: (telefon numaranız, teslimat ve e-posta adresleriniz)
5.2. Güvenlik Bilgileriniz: (IP adresi bilgisi, şifre bilgileri, çerez bilgileriniz)
5.3. Kişisel Bilgileriniz: Adınız, Soyadınız, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numaranız (fatura ve belirli gruplarda alınan ürünlerde gerelidir.)
5.4. Hukuki Bilgileriniz:(yetkili kişilerin, kurum ve kuruluşlarla yazışmaları, dava ve icra dosyaları)
 
6.Mülkiyet Hakları
 
GÖKÇENSE'nin ara yüz, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm ögeleri GÖKÇENSE'ye aittir.Üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışlı paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncu kişilerin erişimine sunulmasına izin verilmemektedir. izin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren , kişiler, "GÖKÇENSE"nin ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
7. Sözleşmenin Feshi
5.1.İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Gökçense tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.
5.2.Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir.
5.3.Gökçense üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
8. Yürürlük
Gökçense’ye üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.